financiele verantwoording

EXPLOITATIEREKENING
                 2017                   2016
Bedragen x ? 1
BATEN (6)
Subsidiebaten
– gemeentelijke subsidies (structureel en incidenteel)                68.000                63.991
– overige subsidies
Reclamebaten                  6.676                  5.952
Barteringbaten                  3.000                  7.804
Bijdragen van derden / sponsorbijdragen                      –                  3.050
Baten uit nevenactiviteiten
Baten toegangsredacties
Vergoeding externe producenten
Overige baten                  4.747                   6.505
Som der baten                82.423                87.302
LASTEN (7)
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingslasten op materiele vaste activa                10.777                 12.221
Directe productielasten (programmalasten)                11.276                  8.726
Huisvestingslasten                14.294                22.154
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)                12.110                 11.201
Algemene lasten                34.992                36.518
Som der bedrijfslasten               83.449               90.820
Financiele baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten                       92                        28
Financieel resultaat                      92-                     28-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen                  1.118-                  3.546
Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belastingen                 1.118-                 3.546
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Belastingen buitengewoon resultaat
Buitengewoon resultaat                       –                         –  
RESULTAAT NA BELASTINGEN                  1.118-                  3.546