financiele verantwoording

           

EXPLOITATIEREKENING
                 2016                   2015
Bedragen x ? 1
BATEN (6)
Subsidiebaten
– gemeentelijke subsidies (structureel en incidenteel)                63.991                64.670
– overige subsidies
Reclamebaten                  5.952                  5.090
Barteringbaten                  7.804                  5.240
Bijdragen van derden / sponsorbijdragen                  3.050                  4.125
Baten uit nevenactiviteiten
Baten toegangsredacties
Vergoeding externe producenten
Overige baten                  6505                   6115
Som der baten                87.302                85.240
LASTEN (7)
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingslasten op materiele vaste activa                12.221                  9.429
Directe productielasten (programmalasten)                 8.726                10.209
Huisvestingslasten                22164                23197
Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)                11.201                 9.873
Algemene lasten                36.518                30.836
Som der bedrijfslasten                90.820                83.544
Financiele baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten                       28                        120
Financieel resultaat                      28-                     120-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen                  3.546-                  1.576
Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsoefening na belastingen                  3.546-                  1.576
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Belastingen buitengewoon resultaat
Buitengewoon resultaat                       –                         –  
RESULTAAT NA BELASTINGEN                  3.546-                  1.576