Adverteren? Dit zijn onze Algemene Voorwaarden

1.  DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Stichting Zoetermeer FM, de in Zoetermeer gevestigde publieke omroep  handelend onder de naam ZFM Zoetermeer en als zodanig hier verder te noemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 41157914, gemachtigd om op eigen naam overeenkomsten te sluiten met contractanten met betrekking tot radio, televisie en internet, commercials en advertenties in het kader van regionale en bovenregionale campagnes;

1.2 Omroep(en): Stichting Zoetermeer FM, de zendgemachtigde publieke omroep(en) voor de gemeente Zoetermeer, zoals bedoeld in artikel 42 van de Mediawet.

1.3 Contractant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die, al dan niet met tussenkomst van een reclame- of mediabureau, met ZFM Zoetermeer een overeenkomst sluit al dan niet per mail, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, tot het doen uitzenden door de Omroep van radio, televisie, commercial(s) en/of tot het plaatsen van Advertenties.

1.4 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor contracten in relatie tot ZFM Zoetermeer.

2.  OVEREENKOMSTEN

2.1 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Contractant en/of van haar bureau wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen met ZFM Zoetermeer.

2.2 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van een Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk tussen ZFM Zoetermeer en de Contractant c.q. haar reclame- of mediabureau zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.3 De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling zullen partijen gebonden zijn aan een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.4 Indien de Contractant zich op enig moment op van de offerte afwijkende voorwaarden beroept. De Contractant is gehouden om het op dat moment reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan ZFM Zoetermeer te vergoeden.

2.5 In het geval een orderbevestiging naar het oordeel van de Contractant afwijkt van de verstrekte opdracht, en Contractant niet binnen twee weken na verzending daarvan schriftelijk aangeeft met die orderbevestiging niet akkoord te gaan, is de Contractant gebonden aan de inhoud van de orderbevestiging van ZFM Zoetermeer.

2.6 Het risico voor de gevolgen van een misverstand ten aanzien van de inhoud van een Overeenkomst en de uitvoering daarvan, dat is ontstaan doordat een mededeling van de Contractant of diens reclame- of mediabureau ZFM Zoetermeer niet, te laat of niet correct heeft bereikt, berust volledig bij de Contractant.

2.7 Bij de aanlevering van een Commercial of Advertentie is de Contractant verplicht om de door ZFM Zoetermeer gehanteerde (technische) aanleverspecificaties en –termijnen in acht te nemen. Indien een Commercial of Advertentie naar het oordeel van ZFM Zoetermeer niet aan de door haar gestelde voorwaarden voldoet, is ZFM Zoetermeer gerechtigd om de uitzending c.q. plaatsing op te schorten dan wel daarvan geheel af te zien, zonder daardoor tot enige schadeloosstelling jegens de Contractant te zijn gehouden. De kosten die ZFM Zoetermeer moet maken ten gevolge van het op verzoek van de Contractant voor uitzending c.q. plaatsing geschikt maken van het aangeleverde materiaal komen volledig ten laste van de Contractant.

2.8  ZFM Zoetermeer behoudt zich het recht voor om haar tarieven tussentijds te wijzigen, welke zij bekend zal maken. Gewijzigde tarieven zijn niet van invloed op reeds tot stand gekomen Overeenkomsten.

3.  ANNULERING

3.1 Annuleringen dienen altijd schriftelijk aan ZFM Zoetermeer te worden doorgegeven. Indien de annulering minder dan veertien werkdagen voorafgaand aan de geplande uitzending van de reclame wordt ontvangen door ZFM Zoetermeer, dan blijft Contractant het volledige te annuleren contractbedrag verschuldigd. Is de annulering eerder ontvangen, dan is de Contractant 25 % van het te annuleren contractbedrag verschuldigd. Reeds gemaakte kosten voor de productie van reclamespots komen alsnog ten laste van de Contractant.

4.  BETALING

4.1 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen vanaf factuurdatum.

4.2 Na veertien dagen is ZFM Zoetermeer gerechtigd om rentekosten in rekening te brengen bij de Contractant.

Scroll naar boven